همایش تجلیل

 

همایش تجلیل از مربیان کارن، پرشین ، فایت ، استان مازندران با حضور استاد رحیمی رئیس سبک ، مرادی دبیر سبک ، رضازاده مشاور عالی سبک ، اعضای محترم شورای راهبردی کشور و مسئولین کمیته های کشور