دختران رزمی کار

 

دختران رزمی کار K.P.F باشگاه دراگون
مورد تقدیر قرار گرفتند.