تکمیل مدارک هنرجویانی

 

تکمیل مدارک هنرجویانی که در استاژ کمربند رنگی شرکت کردند.

قابل توجه کلیه ورزشکاران و مریبانی که هنر جویان خود را به ازمون کمربند رنگی بهشهر اعزام کردند ، در صورت تکمیل نبودن مدارک لطفا در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع نواقص و تکمیل مدارک اقدام نمایند.

روابط عمومی سبک k.p.f استان مازندران